Aktualne zasady pobytu w Bursie

Dzień dobry,
jesteś w drugim domu – możesz zdjąć maseczkę i rękawiczki.
 • Ale dla swojego i naszego bezpieczeństwa zdezynfekuj ręce (płyn na klatce schodowej, w stołówce, w toalecie obok portierni, u wychowawcy).
 • Zgłoś wychowawcy, że już jesteś – u wychowawcy wypełnisz ankietę i zmierzysz temperaturę.
 • Rozgość się w swoim pokoju – wywietrz, zetrzyj kurz… Będzie przyjemniej
 • Staraj się zachować bezpieczną odległość w kontaktach z innymi (2 metry).
 • Witaj się bez podawania rąk, bez buziaczków – to będzie trudne.
 • W stołówce pamiętaj o zachowaniu bezpiecznej odległości przy okienku.
 • Przy bufecie przebywają 2 osoby,
 • Przy stoliku siedzicie max w dwie osoby (naprzeciwko siebie)
 • Przynajmniej 1x w tygodniu wymień lub upierz powłoczki
 • Zdezynfekuj po sobie kabinę prysznicową
Godziny posiłków poda wychowawca oraz informacje na tablicach ogłoszeń.
Pamiętaj…

Jesteś w bursie, bo masz szkolne konsultacje.

Nie wychodzisz bez potrzeby.

Obowiązuje zasada #zostańwdomu/bursie

Załóż maseczkę przy wyjściu z bursy do szkoły

W środkach komunikacji miejskiej zastosuj się do zasad bezpieczeństwa i higieny (nie dotykaj poręczy, zachowaj odległość od innych, obowiązuje limit pasażerów – nie wpychaj się na siłę).

PROCEDURA

Organizacji opieki w Bursie Szkolnej nr 4,
prowadzonej przez m. st. Warszawę od dnia 18 maja 2020 r. do odwołania

 1. Cel
 2. Celem procedury jest określenie zasad organizacji opieki i zapewnienia bezpieczeństwa wychowankom korzystającym z opieki w placówce w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
 3. Zakres procedury
 4. Procedurę stosuje się w Bursie Szkolnej nr 4 prowadzonej przez m.st. Warszawę.
 5. Osoby odpowiedzialne za wdrożenie procedury
 6. Dyrektor Bursy Szkolnej nr 4.
 7. Postanowienia szczegółowe
  1. Do odwołania wprowadza się ograniczenie do 3 liczby wychowanków pozostających w tych samych pomieszczeniach służących do wypoczynku, nauki, mieszkania. Do 80 osób na stołówce.
  2. Minimalna przestrzeń dla wychowanków w sali nie może być mniejsza niż 4m2 na 1 mieszkańca i każdego opiekuna.
  3. Z usług placówki mogą korzystać tylko ci wychowankowie, którzy mają prowadzone stacjonarne zajęcia lekcyjne, sportowe i egzaminy – po dostarczeniu zaświadczenia ze szkoły.
  4. Wychowankowie mający zajęcia konsultacyjne mogą korzystać z usług placówki tylko w dniach konsultacji i noclegu w dniu poprzedzającym konsultacje – po dostarczeniu zaświadczenia ze szkoły z terminarzem konsultacji.
  5. Decyzję o przyjęciu wychowanka podejmuje wychowawca dyżurny po przeprowadzeniu wstępnej ankiety przyjęcia wychowanka(1) – wywiadu COVID-19.
   • Wychowanek/opiekun prawny - zgłasza na portierni przybycie, wychowawca dokonuje weryfikacji przyjęcia wychowanka.
  6. W przypadku nieobecności opiekuna prawnego podczas przyjęcia wychowanka nieletniego, wychowawca przeprowadza wstępny wywiad COVID-19 telefonicznie z opiekunem prawnym wychowanka.
  7. Jeżeli wywiad będzie pozytywny wychowanek nie będzie miał wstępu do placówki, wychowawca sporządza protokół nie przyjęcia wychowanka do placówki.
  8. Przyjęcia dzieci do grup prowadzone są w ściśle określonych godzinach, które ustala dyrektor.
  9. W miarę możliwości wychowankowie i nieletni powinny być odprowadzani do placówki i odbierani przez zdrową osobę dorosłą bez wstępu na piętra mieszkalne wychowanków.
  10. Wychowankowie korzystający z pomieszczeń wspólnych i podczas przemieszczania się w ciągach komunikacyjnych zobowiązani są do przestrzegania na terenie placówki wszelkich środków ostrożności.
  11. Osoba przyprowadzająca i odbierająca wychowanka musi być zdrowa oraz zobowiązana jest do przestrzegania na terenie placówki wszelkich środków ostrożności, tj. m.in. osłony ust i nosa, dezynfekcji rąk lub noszenia rękawiczek jednorazowych.
  12. Osoba przyprowadzająca i odbierająca wychowanka przebywa w przestrzeni wspólnej minimum czasu koniecznego do przygotowania wychowanka do oddania pod opiekę opiekunowi, nie powinna prowadzić rozmów telefonicznych, spacerować z dzieckiem po terenie Bursy. Osoba ta obowiązana jest opuścić placówkę bez zbędnej zwłoki.
  13. W przestrzeni wspólnej może przebywać 1 rodzic z dzieckiem lub kilkoro rodziców w odstępie od siebie co najmniej 2m.
  14. Każdego dnia przy przyjściu wychowanka, wychowawca przeprowadza z osobą przyprowadzającą/wychowankiem krótki wywiad lub ankietę polegającą na zadaniu następujących pytań:
   • czy dziecko jest zdrowe i nie wykazuje objawów infekcji lub innych chorób?
   • czy rodzice/opiekunowie prawni lub osoby współzamieszkujące nie mają objawów infekcji, grypopodobnych?
   • czy był kontakt w przeciągu ostatnich 14 dni z osobą przebywającą po za granicami kraju
   • czy rodzice lub osoby współzamieszkujące mieli kontakt z osobami chorymi na COVID-19?
   • w przypadku dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego - czy wystąpiło nieuzasadnione innymi czynnikami, obniżenie poziomu funkcjonowania lub inne niepokojące symptomy w zachowaniu lub samopoczuciu dziecka (*).
  15. Należy uzyskać zgodę wychowanka/opiekunów prawnych na pomiar temperatury ciała dziecka.
  16. Każdorazowo przed zakończeniem pracy wychowawcy grup mierzą temperaturę ciała wychowankom nocującym w Bursie fakt ten umieszczają w raporcie nocnym przekazywanym wychowawcy dyżurującemu w nocy.
  17. Wychowanek nie zostaje przyjęte do Bursy, jeśli występuje, jeden z następujących stanów:
   • ma podwyższoną temperaturę ciała, powyżej 37,5°C;
   • pracownik Bursy zaobserwował u dziecka katar, kaszel, kichanie;
   • rodzic odpowiedział twierdząco na którekolwiek z pytań z wywiadu, o którym mowa w pkt. 5,6,14.
  18. Personel kuchenny nie powinien kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.
   • W szczególnych przypadkach kontakt jest możliwy z zastosowaniem środków ostrożności i dystansu 2m.
  19. Do kontaktu między grupami, w sytuacji koniecznej, dyrektor wyznacza pracownika.
  20. Wychowankowie zobligowani są do wietrzenia pokoi mieszkalnych przynajmniej 2x dziennie.
  21. Wychowankowie korzystający z prysznica są zobligowani do dezynfekcji kabiny każdorazowo po jej użyciu. Spryskaniu brodzika oraz ścian do wysokości 1m.
  22. Wychowankowie oraz wychowawcy, szczególnie po przyjściu do Bursy, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety, lub przynajmniej co 2 h, myją ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją higienicznego mycia rąk.
  23. Od dnia 18 maja br. do odwołania w Bursie nie są prowadzone zajęcia dodatkowe ani organizowane imprezy okolicznościowe.
  24. Dyrektor Bursy podejmuje decyzję o realizacji przez specjalistów zajęć w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, tylko indywidualnie.
  25. W Bursie prowadzi się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych i pomieszczeń sanitarnych.
  26. Zapewnia się bieżącą dezynfekcję toalet.
  27. Podczas posiłków wychowankowie, w miarę możliwości, siadają z zachowaniem bezpiecznej odległości.
   • Przy jednym stoliku na stołówce mogą przebywać max. 2 osoby z zachowaniem dystansu lub wychowankowie z jednego pokoju
  28. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60OC lub je wyparzać.
  29. W pokojach zachowany jest dystans pomiędzy miejscami do spania, a po zakończeniu odpoczynku są one ścielone i sprzątane przez wychowanków.
  30. Wychowankowie nocujący w Bursie zobowiązani są do wymiany powłoczek 1x w tygodniu lub ich prania w temperaturze min 60oC.
  31. Dla pracowników Bursy zapewnia się indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, a także fartuch ochronny z długim rękawem.
  32. Należy stosować szczególne środki higieny i bezpieczeństwa dostosowane do potrzeb oraz dysfunkcji dzieci, sprawując opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego ze względu na niepełnosprawność dziecka.
 8. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u dziecka.
  1. W przypadku jeśli wychowanek zgłasza, przejawia niepokojące objawy choroby lub kontakt z osobą pozytywną CoV SARS 2 należy go odizolować w izolatce lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2m odległości od innych osób.
  2. Rodzic zostaje niezwłocznie poinformowany telefonicznie o wystąpieniu u dziecka niepokojących objawów i jest zobowiązany do pilnego odebrania dziecka.
  3. Wychowanek pełnoletni jest zobowiązany do opuszczenia placówki z osobą towarzysząca.
  4. Dziecku należy zmierzyć temperaturę ciała.
  5. Rodzic po odebraniu z Bursy dziecka z objawami chorobowymi, ma obowiązek poinformowania dyrektora o wyniku badania dziecka przez lekarza.
  6. Wychowanek pełnoletni z objawami chorobowymi, ma obowiązek poinformowania dyrektora o wyniku badania przez lekarza.
  7. Po wyjeździe wychowanka z objawami zakażenia pomieszczenie lub miejsce, w którym przebywał należy zdezynfekować.
  8. Zaleca się ustalenie listy osób obecnych w tym samym czasie w pomieszczeniach, w których przebywało dziecko z objawami zakażenia.
  9. Dyrektor Bursy informuje o podejrzeniu zakażenia u dziecka organ prowadzący.
  10. Rekomenduje się stosowanie się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
  11. Rodzice i wychowankowie zostają telefonicznie poinformowani o zaistniałej sytuacji i poproszeni o odbiór dzieci i ich obserwację.
  12. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zaistniałej sytuacji i w porozumieniu z organem prowadzącym podejmuje stosowną decyzję o zamknięciu placówki bądź czasowej kwarantannie.
Dyrektor Bursy Szkolnej nr 4 przekazuje rodzicom/wychowankom informacje o czynnikach ryzyka COVID-19 zarówno u dziecka, jego rodziców lub opiekunów jak i innych domowników oraz o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysyłaniem dziecka do placówki, jak i dowożeniem/doprowadzaniem dziecka do placówki.