Historia

Od 1962 r. w budynku przy ul. Księcia Janusza 45/47 mieścił się Internat Zasadniczej Szkoły Budowlanej dla pracujących nr 1 Zjednoczenia Budownictwa „Warszawa”. Była to duża placówka opiekuńczo- wychowawcza, w której mieszkało 380 – 400 uczniów.
25.05.1993 r. decyzją Kuratora Oświaty w Warszawie przekształcono internat w Bursę nr 15, a następnie 28.07.1994 r. w Bursę Szkolną nr 4. Od 1.09.2013 r. bursa zmieniła swój status z placówki koedukacyjnej na bursę męską i przyjmowani są do niej jedynie chłopcy.
Od 1.09.2013 r. bursa zmieniła swój status z placówki koedukacyjnej na bursę męską i przyjmowani byli do niej jedynie chłopcy.
Od 1.09.2017 r. ponownie zostanie utworzona grupa żeńska.

O nas

Jesteśmy placówką opiekuńczo-wychowawczą prowadzoną przez Miasto Stołeczne Warszawa na podstawie Ustawy o systemie oświaty.

Oferujemy:
 • Całodobową opiekę wychowawczą
 • Profesjonalną i życzliwą kadrę pedagogiczną
 • Pomoc w nauce (przygotowanie do egzaminów maturalnych i gimnazjalnych)
 • Atrakcyjne zajęcia (w tym bezpłatne lub częściowo finansowane wyjścia do teatru, kina, muzeum)
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczną
 • Pokoje 3 i 4 osobowe
 • Profesjonalną siłownię
 • Świetnie zaopatrzoną bibliotekę
 • Pracownię komputerową
 • Sale cichej nauki
 • Bezprzewodowy dostęp do Internetu
 • Stołówkę oferującą pyszne posiłki przygotowywane na miejscu
 • Łatwy i bezpośredni dojazd do centrum miasta i wielu placówek kulturalnych
W pobliżu naszej bursy znajdują się:
 • Centrum handlowe Wola Park (galeria, kino)
 • Hale Sportowe
 • Ośrodek Sportu i Rekreacji –Bemowo (basen, park linowy, hale sportowe, siłownie, sauna)
 • Orlik
 • Park na Kole
 • Park Moczydło
 • Muzeum Powstania Warszawskiego
 • Muzeum Woli
Zapraszamy wszystkich, którzy chcą się rozwijać, uczyć i podbić Warszawę.

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W związku z  realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Bursie Szkolnej nr 4 w Warszawie (dalej zwanym Bursą) jest: Dyrektor Bursy
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Bursy a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych p. Weroniką Jagielską za pomocą adresu e-mail: mbfo.iod@um.warszawa.pl
 3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
  1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Bursie;
  2. realizacji umów zawartych z kontrahentami Bursy
  3. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Bursą przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Dyrektor Bursy.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
   • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
   • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
   • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
   • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
   • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
   • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
   • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
   • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
   • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  5. prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
   • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
   • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
  6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
   • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
   • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
 8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Bursie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.