REGULAMIN BURSY SZKOLNEJ NR 4

Bursa Szkolna nr 4 jest placówką opiekuńczo – wychowawczą wspomagającą i uzupełniającą pracę szkół, przeznaczoną dla uczniów gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i słuchaczy szkół policealnych w wieku do 24 lat. Bursa Szkolna jest placówką prowadzoną przez Miasto Stołeczne Warszawa. Bursa to placówka, która podczas trwania nauki i pobytu w niej jest wspólnym domem jej wychowanków.

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin Bursy powstał na podstawie Statutu Bursy Szkolnej nr 4.
 2. Ilekroć mowa:
  1. o bursie, należy przez to rozumieć Bursę Szkolną nr 4,
  2. o Radzie Pedagogicznej, należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną Bursy Szkolnej nr 4,
  3. o dyrektorze, należy przez to rozumieć Dyrektora Bursy Szkolnej nr 4,
  4. o samorządzie bursy, należy przez to rozumieć Młodzieżową Radę Bursy.
 3. Regulamin bursy jest uchwalany przez Radę Pedagogiczną na wniosek Dyrektora Bursy.

ROZDZIAŁ II PRZYJĘCIA DO BURSY

 1. O przyjęcie do bursy mogą ubiegać się uczniowie i uczennice gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i słuchacze szkół policealnych w wieku do 24 lat.
 2. Rekrutacja odbywa się na podstawie zasad opracowanych przez organ prowadzący
 3. Uczniowi, który nie został przyjęty do bursy przysługuje prawo odwołania do dyrektora bursy.

ROZDZIAŁ III WARUNKI SOCJALNO-BYTOWE

 1. Bursa zapewnia wychowankom pomieszczenia mieszkalne, warunki do nauki, wypoczynku oraz utrzymania codziennej higieny osobistej.
 2. Bursa zapewnia wychowankom całodzienne wyżywienie zgodnie ze stawką ustaloną przez dyrektora bursy, odpowiadającą zasadom racjonalnego żywienia. Jednocześnie umożliwia wychowankom przygotowanie we własnym zakresie (w wyodrębnionych pomieszczeniach) dodatkowych posiłków oraz korzystanie z wyżywienia uczniom spoza bursy.
 3. Bursa zapewnia wychowankom warunki do nauki własnej i pomaga w osiąganiu sukcesów szkolnych.
 4. Nauka własna wychowanków odbywa się w pokojach mieszkalnych, ponadto bursa zapewnia oddzielne pomieszczenia do nauki własnej.
 5. Bursa umożliwia korzystanie z oglądania programów telewizyjnych, projekcji DVD wspomagających program nauczania, kształtujących i rozwijających zainteresowania.
 6. Bursa wspiera pomoc koleżeńską w nauce.
 7. Bursa stwarza warunki do racjonalnego i wielostronnego wykorzystania czasu wolnego.
 8. Wychowankowie mogą brać czynny udział w zajęciach kulturalnych i rozrywkowych organizowanych przez bursę oraz szkoły i instytucje pozaszkolne.
 9. Wychowankowie bursy mogą w czasie wolnym wychodzić poza obręb bursy na ustalonych w regulaminie zasadach.

ROZDZIAŁ IV PRAWA WYCHOWANKA BURSY

 1. Wychowanek bursy ma prawo do odpowiednich warunków pobytu w bursie zapewniających higienę, bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz do poszanowania jego godności.
 2. Wychowanek bursy ma prawo do indywidualnego miejsca do spania wyposażonego w pościel, meble do wypoczynku, nauki oraz przechowywania rzeczy osobistych.
 3. Wychowanek bursy ma prawo do właściwych warunków do nauki.
 4. Ponadto wychowanek bursy ma prawo do:
  1. Korzystania z pomocy wychowawców w rozwiązywaniu problemów osobistych oraz problemów związanych z nauką,
  2. Wpływania na organizację życia bursy poprzez działalność w Młodzieżowej Radzie Bursy,
  3. Swobody wyrażania myśli i przekonań o ile nie naruszają one dóbr osobistych współmieszkańców lub pracowników bursy,
  4. Rozwijania zdolności i zainteresowań,
  5. Wypoczynku, uczestnictwa w zajęciach kulturalno-oświatowych, dydaktycznych i sportowych w bursie i poza nią,
  6. Przyjmowania odwiedzin w bursie na zasadach określonych w regulaminie,
  7. Odpłatnego zakwaterowania,
  8. Odpłatnego na preferencyjnych zasadach całodziennego wyżywienia (opłacany jest jedynie koszt produktów).
 5. Korzystania z pomieszczeń i urządzeń znajdujących się w bursie.
 6. Korzystania z biblioteki bursy, gier świetlicowych, z zestawu środków audiowizualnych oraz sprzętu sportowego pozostawionego w dyspozycji bursy.
 7. Dysponowania czasem wolnym zgodnie z zasadami obowiązującymi w bursie.
 8. Opuszczenia bursy w godzinach przewidzianych rozkładem dnia po uprzednim zgłoszeniu wychowawcy oraz wpisaniu się w zeszycie wyjść, wpisując cel wyjścia, godzinę wyjścia i godzinę przyjścia. W czasie nauki własnej wyjście poza bursę jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu zgody wychowawcy i odnotowaniu w „zeszycie wyjść”.
 9. Zgłaszania dyrekcji, wychowawcom, przedstawicielom Młodzieżowej Rady Bursy wniosków i postulatów, dotyczących wszystkich spraw wychowanków oraz poinformowania go o sposobie ich załatwienia.

ROZDZIAŁ V OBOWIĄZKI WYCHOWANKA BURSY

 1. Wychowanek ma obowiązek przestrzegać Regulaminu Bursy, a w szczególności:
  1. Systematycznie uczęszczać do szkoły.
  2. Dbać o higienę osobistą i własne zdrowie.
  3. Sprzątać i utrzymywać w czystości przydzielone mu pomieszczenie mieszkalne, dbać o porządek i czystość na terenie całej bursy, brać czynny udział w życiu placówki.
  4. Szanować wszystkie urządzenia, sprzęt i wyposażenie bursy (za dokonane zniszczenia wychowanek ponosi pełną odpowiedzialność finansową).
  5. Dbać o czystość, estetykę i porządek na terenie bursy.
  6. Wykonywać okresowe prace na rzecz bursy.
  7. Przestrzegać zasad kultury życia w grupie wychowawczej i zespole zajęć.
  8. Spożywać posiłki (śniadanie, obiad, kolacje)w miejscu i czasie określonym przez dyrektora bursy.
 2. Wychowankowie przed wyjściem do szkół muszą wykonać podstawowe prace porządkowe w tym posłać łóżka.
 3. Wychowankowie są zobowiązani przestrzegać ustalonych terminów wyjazdu do domu oraz zasad wyjścia poza teren bursy w tym:
  1. Wypisywać się w zeszycie wyjść lub w razie wyjazdu do domu w książce wyjazdów,
  2. Uzyskiwać przepustki na wyjścia kończące się w trakcie ciszy nocnej.
 4. Do obowiązków wychowanka należy również:
  1. Regularnie uiszczać opłaty za wyżywienie i pobyt w bursie do 15 dnia każdego miesiąca.
  2. Spożywanie posiłków powinno odbywać się tylko w jadalni, nie należy wynosić naczyń.
 5. Wychowankowie są zobowiązani przestrzegać zasad kultury podczas spożywania posiłku.
 6. Niekorzystanie z posiłków i zwrot należności możliwe jest tylko w wyjątkowych lub szczególnych przypadkach na następujących zasadach:
  1. zwrot należności za niewykorzystane posiłki przysługuje w przypadku nieobecności wychowanka w bursie potwierdzonego zwolnieniem lekarskim, wezwaniem sądowym, wezwaniem WKU lub wcześniejszym zgłoszeniem,
  2. niekorzystanie z posiłku należy zgłosić co najmniej dzień wcześniej i oddać kartki żywieniowe,
  3. w pozostałych przypadkach zwrot należności jest możliwy wyłącznie za zgodą dyrektora,
  4. zwolnienia z posiłków mogą dotyczyć jedynie obiadów i są możliwe za zgodą dyrektora po okazaniu zaświadczenia o spożywaniu tego posiłku w szkole lub innym miejscu (np. miejsce praktyk).
 7. Wychowankowie są zobowiązani przestrzegać porządku dnia.
 8. Klucze do pokojów należy oddawać na portierni. Zabrania się zamykania pokojów podczas obecności w nim mieszkańców.
 9. Wychowankowie w przypadku nieszczęśliwego wypadku lub choroby są zobowiązani powiadomić dyżurnego wychowawcę.
 10. Wychowankowie są zobowiązani przestrzegać obowiązujących przepisów BHP i p. poż. na terenie bursy i w jej najbliższym otoczeniu w tym:
  1. W pokojach mieszkalnych nie używać grzejników elektrycznych, grzałek, żelazek, tosterów.
  2. Na korzystanie w pokoju z lodówek, komputerów oraz innych urządzeń w tym instrumentów muzycznych niezbędna jest zgoda wychowawcy i dyrektora bursy.
 11. Osoby używające w/w przedmioty obowiązane są ponieść dodatkowe koszty energii elektrycznej w wysokości określonego przez dyrektora bursy ryczałtu (adnotacja o wysokości umieszczona jest na podaniu).
 12. We wszystkich pomieszczeniach bursy zabronione jest używanie otwartego ognia (świeczki, kadzidełka, zapalniczki).
 13. Zabronione jest wprowadzanie oraz posiadanie wszelkich zwierząt.
 14. Wychowankowie są zobowiązani rozliczać się z powierzonego i wypożyczonego sprzętu (np. koce, poduszki, pościel, lampki, książki itp) nie później niż w ostatnim dniu pobytu w bursie.
 15. Przed opuszczeniem bursy na koniec pobytu lub zakończenie roku szkolnego wychowankowie są zobowiązani wypełnić obiegówkę wg wzoru ustalonego przez dyrektora bursy.

ROZDZIAŁ VI ORGANIZACJA PRACY BURSY

 1. Wychowankowie bursy są podzieleni na grupy wychowawcze, nad którymi opiekę sprawują wychowawcy. Podziału na grupy dokonuje dyrektor bursy uwzględniając kryterium wieku, klas i szkół.
 2. Wychowawca grupy sprawuje opiekę wychowawczą nad wychowankami w grupie, inspiruje i kieruje działalnością grupy.
 3. Przyjmowanie gości odbywa się pod warunkiem przestrzegania poniższych zasad:
  1. osoba wchodząca na teren bursy zobowiązania jest do zgłoszenia się w portierni i pozostawienia dokumentu tożsamości,
  2. pobyt osoby obcej nie może zakłócać ustalonego regulaminem porządku dnia,
  3. przebywanie gości na piętrach i w pokojach wychowanków możliwe jest tylko po uzyskania zgody wychowawcy,
  4. wychowanek zapraszający gości ponosi pełną odpowiedzialność materialną za ewentualne wyrządzane szkoły,
  5. goście przebywać mogą w bursie do godz. 20:00 a w szczególnych wypadkach do 22:00,
  6. osoby przychodzące w razie naruszenia przez nie zasad będą musiały opuścić bursę, natomiast osoby zapraszające mogą zostać pozbawione prawa przyjmowania gości na czas określony lub nieokreślony,
  7. w pozostałych wypadkach przyjmowanie gości może odbywać się tylko w miejscu wyznaczonym na parterze bursy za wiedzą i zgodą wychowawcy.
 4. Wychowankowie wyjeżdżają z bursy na okres sobót i niedziel, a w ciągu tygodnia po uprzednim uzyskaniu zezwolenia u wychowawcy lub dyrektora i wpisaniu się do zeszytu wyjazdów.
 5. Pozostanie w bursie na sobotę i niedzielę w związku z ograniczoną opieką wychowawczą uwarunkowanie jest pozytywną opinią wychowawcy i zgodą dyrektora.
 6. Wychowawca grupy:
  1. Zapoznaje wychowanków z regulaminem bursy, statutem i innymi dokumentami regulującymi współżycie w bursie oraz konsekwentne egzekwowanie przestrzegania ww. uregulowań.
  2. Zapoznaje wychowanków z przepisami bhp i p. poż., pomieszczeniami technicznymi i administracyjnymi służącymi mieszkańcom oraz możliwościami samorealizacji w działających sekcjach i kołach zainteresowań.
  3. Organizuje pracę wychowawczą w grupie zgodnie z planem pracy opiekuńczo – wychowawczej.
  4. Kształtuje pożądane zachowania i nawyki oraz reaguje na negatywne zachowania wychowanków na terenie Bursy i poza nią.
  5. Inspiruje samorządową działalnością grupy.
  6. Zapewnienia odpowiednią atmosferę do nauki i wypoczynku.
  7. Udziela porad i pomocy wychowankom w rozwijaniu trudności powstających na tle niepowodzeń szkolnych i kontaktów rówieśniczych.
  8. Współdziała z rodzicami (opiekunami prawnymi) i nauczycielami wychowanków dobierając odpowiednie formy do warunków i potrzeb wynikających z sytuacji wychowanka.
  9. Przekazuje niezbędne uwagi i informacje o wychowankach Radzie Pedagogicznej i jej członkom, uczestniczy w pracach Rady Pedagogicznej i Zespołu Wychowawczego.
  10. Prowadzi dziennik zajęć, zeszyt spostrzeżeń i inne dokumenty zgodnie z postanowieniami Rady Pedagogicznej i obowiązującymi przepisami.
  11. Dba o mienie pozostające na wyposażeniu grupy.
 7. Ponadto wychowawca wykonuje inne czynności opisane w zakresie obowiązków i odpowiedzialności wychowawcy w tym:
  1. kontroluje poprawność wpisów w kartach wyjazdowych i zeszytach: „wyjść” i „osób odwiedzających”; uczulanie wychowanków na konieczność dokumentowania pobytu i opuszczania bursy.
  2. nadzoruje systematyczne prawidłowe i pełne rozliczanie się z Bursą w szczególności: terminowe pobieranie kart żywieniowych, terminowe dokonywanie opłat, prawidłowe pobieranie, wykorzystywanie i zdawanie sprzętu oraz urządzeń bursy, wypełnianie karty obiegowej przez wychowanków opuszczających placówkę.
 8. Pedagog bursy:
  1. Udziela porad i pomocy wychowankom w rozwijaniu trudności powstających na tle niepowodzeń szkolnych i kontaktów rówieśniczych.
  2. Koordynuje działania w zakresie pracy socjalnej i pomocy społecznej,
  3. Wspomaga wychowawców w szczególności w kontaktach ze szkołami.
  4. Współdziała rodzicami (opiekunami prawnymi) i nauczycielami wychowanków dobierając odpowiednie formy do warunków i potrzeb wynikających z sytuacji wychowanka.
  5. Organizuje pomoc koleżeńska w nauce.
  6. Ponadto pedagog wykonuje inne czynności zlecone przez dyrektora bursy w zakresie obowiązków i odpowiedzialności placówki.
 9. Wychowawca pełniący dyżur dzienny (poranny, sobotni lub świąteczny), swoją opieką obejmuje cały teren placówki.
 10. Wychowawca pełniący dyżur dzienny, pod nieobecność większości pracowników administracyjno – obsługowych oraz innych pracowników pedagogicznych, pełni obowiązki gospodarza obiektu.
 11. Do podstawowych obowiązków wychowawcy pełniącego dyżur dzienny należy:
  1. Czuwanie nad bezpieczeństwem młodzieży,
  2. W przypadkach zagrażających zdrowiu czy życiu wychowanków (np. pożar), zarządzenie opuszczenia budynku – sygnał alarmowy lub/i głosem zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego oraz zgodnie z potrzebą wezwanie: straży pożarnej, pogotowia ratunkowego, policji.
  3. Sprawowanie szczególnej opieki nad uczniami chorymi.
  4. Odnotowywanie uwag z dyżuru w księdze raportów wychowawcy dziennego.
 12. Wychowawcy pełniącego dyżur w porze nocnej, obejmuje swoja opieką cały teren placówki, przejmuje zadania wychowawcy pełniącego dyżur dzienny.
 13. Ponadto wychowawca pełniący dyżur w porze nocnej:
  1. Przejmuje informacje o wychowankach, ich obecności, szczególnych potrzebach (np. podawanie leków o określonych porach, uczących się po godz. 22:00, itp.)od wychowawców kończących dyżury w grupach.
  2. Zaleca wygaszenie świateł górnych w pokojach.
  3. Sprawuje opiekę nad młodzieżą w porze nocnej poprzez nadzór nad uczącymi się po godz. 22:00 w pokojach cichej nauki i innych pomieszczeniach.
  4. Czuwa nad zachowaniem ciszy nocnej, reaguje na naganne zachowanie zakłócające ciszę nocną.
  5. Opiekuje się chorymi wychowankami – nadzoruje branie leków w określonych godzinach, w przypadkach koniecznych wzywa pogotowie ratunkowe – tel. 999.
  6. Odnotowuje uwagi z dyżuru w księdze raportów wychowawcy nocnego.
  7. Przekazuje wychowawcy dziennemu uwagi z dyżuru oraz informacje o stanie osobowym wychowanków w placówce.

ROZDZIAŁ VII MŁODZIEŻOWA RADA BURSY

 1. Młodzieżowa Rada Bursy - Samorząd w bursie jest reprezentantem ogółu wychowanków i należą doń wszyscy mieszkańcy bursy.
 2. Najwyższą władzą samorządu jest walne zebranie bursy.
 3. Władzą wykonawczą są rady samorządów grupowych i zarząd samorządu bursy.
 4. Samorząd grupowy składa się z 3 osób tj. przewodniczącego, z-cy, skarbnika i jest wybierany na zebraniu grupy zwykłą większością głosów.
 5. Zarząd samorządu bursy składa się z
  1. Przewodniczącego wybieranego przez ogół wychowanków w wyborach tajnych,
  2. z-cy, sekretarza,
  3. 2-3 członków
  4. Przewodniczących grup wychowawczych.
 6. Na zebraniu ogólnym powołuje się sekcje samorządowe stosownie do potrzeb.
 7. Istotne postulaty samorząd może przekazać na piśmie dyrekcji bursy.
 8. Samorząd bursy może posiadać własne fundusze służące dofinansowaniu jego działalności. Dysponentem jest zarząd samorządu w porozumieniu z opiekunem.
 9. Kadencja samorządu bursy trwa przez okres roku szkolnego.

ROZDZIAŁ VIII NAGRODY I KARY

 1. Za wzorową postawę mieszkaniec bursy może otrzymać następujące wyróżnienia i nagrody:
  1. pochwałę wychowawcy wobec grupy,
  2. pochwałę dyrektora bursy,
  3. list pochwalny do rodziców,
  4. nagrodę rzeczową.
 2. Za nieprzestrzeganie regulaminu bursy wychowanek może być ukarany:
  1. upomnieniem ustnym wychowawcy grupy,
  2. upomnieniem ustnym wobec grupy z wpisaniem do arkusza spostrzeżeń,
  3. naganą wychowawcy wobec grupy z wpisaniem do dziennika,
  4. naganą udzieloną przez dyrekcję z powiadomieniem rodziców i szkoły,
  5. warunkowym zezwoleniem na dalszy pobyt w bursie – z powiadomieniem rodziców i dyrekcji szkoły,
  6. pozbawieniem miejsca w bursie na czas określony (od jednego miesiąca do końca roku szkolnego) lub czas nieokreślony.
 3. Karę pozbawienia miejsca w bursie stosuje się bez stosowania kar wcześniejszych wobec wychowanków, którzy na terenie bursy spożywali alkohol, zażywali narkotyki lub w sposób rażący naruszali nietykalność cielesną innych wychowanków.
 4. Wychowanek ukarany naganą lub pozbawieniem miejsca w bursie ma prawo odwołania się do dyrektora bursy w terminie 7 dni.

ROZDZIAŁ IX OPŁATY

 1. Za pobyt w bursie wychowankowie wnoszą opłatę zgodnie z uchwałą Rady Miasta st. Warszawy:
  1. opłata za pobyt jest wnoszona w terminie 15 dni od zakończenia miesiąca którego opłata dotyczy, natomiast opłata za wyżywienie do 15-go każdego miesiąca, którego opłata dotyczy,
  2. w razie długoterminowego zwolnienia lub praktyk szkolnych trwających ponad 14 dni lub innych okoliczności losowych uniemożliwiających wychowankowi pobyt w bursie przez okres ponad 14-tu dni dyrektor bursy może zwolnić wychowanka z opłaty proporcjonalnie do jego nieobecności w bursie.
 2. Posiadanie w bursie komputera lub innych urządzeń elektrycznych wymaga zgody dyrektora bursy oraz wnoszenia zryczałtowanej refundacji kosztów energii elektrycznej. Wysokość refundacji ustala dyrektor bursy na podstawie aktualnych stawek za energię i w zależności od rodzaju urządzenia.
 3. Wychowankowie wpłacają gotówką do kasy bursy kaucję w wysokości 200-PLN. Kaucja przepada w wypadku nierozliczenia się z bursą zgodnie z obowiązującymi zasadami (karta obiegowa), lub dokonania zniszczeń na terenie bursy. Z chwilą rozliczenia się wychowanka i odejścia z bursy kaucja podlega zwrotowi.
 4. Kaucja wychowanków przekwalifikowanych pozostaje w kasie bursy.

ROZDZIAŁ X POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zmiana (nowelizacja) Regulaminu odbywa się w trybie i na zasadach właściwych dla jego wprowadzania.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.07.2015.