STATUT

Bursy Szkolnej Nr 4 w Warszawie
Uchwalony przez Radę Pedagogiczną w dniu 24.11.2017
(na podstawie statutu uchwalonego przez Radę Pedagogiczną
w dniu 29.08.2005 z późniejszymi zmianami - wersja ujednolicona)

PREAMBUŁA

Bursa Szkolna nr 4 jest placówką zapewniająca opiekę i wychowanie prowadzoną przez Miasto Stołeczne Warszawa. W szczególności bursa służy dzieciom i młodzieży pobierającej naukę poza terenem swojego miejsca zamieszkania (zamieszkania rodziców) i uczącej się w Warszawie.
W swojej pracy placówka kieruje się zasadami opieki wychowawczej, poszanowania podmiotowości i godności podopiecznych oraz działa na rzecz wspierania i stymulowania rozwoju wychowanków-podopiecznych.

ROZDZIAŁ I OGÓLNE INFORMACJE O PLACÓWCE

§ 1

 1. Nazwa placówki (zwanej dalej Bursą) brzmi: Bursa Szkolna Nr 4. Nazwa używana jest w pełnym brzmieniu na tablicy urzędowej oraz na pieczątkach i stemplach.
 2. Siedzibą Bursy jest budynek położony w Warszawie przy ul. Księcia Janusza 45/47
 3. Organem prowadzącym Bursę jest Prezydent Miasta Warszawy, który sprawuje nad nią nadzór zgodnie z przepisami prawa oświatowego i niniejszym statutem.
 4. Nadzór pedagogiczny nad Bursą sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.
 5. Bursa jest placówką działającą w oparciu o:
  1. Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949) oraz aktów wydanych na jej podstawie,
  2. Ustawę z dnia 07 września 1991 r. O systemie oświaty (z późn. zm.) oraz aktach prawnych wydanych na jej podstawie,
  3. Ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (z późn. zm.) oraz aktach prawnych wydanych na jej podstawie,
  4. Akty prawa miejscowego wydanych przez właściwe organy władzy,
  5. Niniejszy statut.
 6. Wszystkie określenia wychowanka, ucznia, mieszkańca itd. dotyczą osób płci żeńskiej i męskiej mieszkających na terenie placówki.

ROZDZIAŁ II CELE I ZADANIA PLACÓWKI

§ 2

 1. Zadaniem podstawowym Bursy jest zapewnienie dozoru i opieki wychowawczej uczniom w okresie kształcenia poza miejscem stałego zamieszkania.
 2. Bursa realizuje zadania określone w ust. 1 we współpracy z rodzicami (opiekunami prawnymi) wychowanków oraz szkołami, do których oni uczęszczają.
 3. Bursa zapewnia wychowankom opiekę w tym:
  1. zakwaterowanie w pokojach mieszkalnych trzy i czteroosobowych,
  2. całodzienne wyżywienie,
  3. odpowiednie warunki higieniczno-sanitarne,
  4. odpowiednie warunki do nauki: możliwość korzystania ze świetlicy, pokoi cichej nauki, biblioteki i innych form pomocy w nauce tworzonych zgodnie z zapotrzebowaniem młodzieży oraz możliwościami finansowymi placówki.
 4. Bursa stwarza możliwości rozwoju zainteresowań i uzdolnień, uczestnictwa w kulturze, uprawiania sportu i turystyki, samorealizacji wychowanków zgodnie z ich predyspozycjami, oczekiwaniami oraz możliwościami placówki.

ROZDZIAŁ III ORGANY BURSY

§ 3

 1. Organami bursy są:
  1. Dyrektor Bursy.
  2. Rada Pedagogiczna,
  3. Młodzieżowa Rada Bursy – będąca samorządem wychowanków.
 2. Sprawy sporne między organami bursy:
  1. Radą Pedagogiczną a Młodzieżową Radą Bursy rozstrzyga Dyrektor Bursy,
  2. W pozostałych przypadkach sprawy sporne między organami bursy rozstrzyga organ nadzoru pedagogicznego.

§ 4

Zadania i kompetencje dyrektora Bursy

 1. Dyrektor Bursy:
  1. Kieruje Bursą, jest jej przedstawicielem na zewnątrz, przełożonym służbowym wszystkich pracowników, przewodniczącym Rady Pedagogicznej.
  2. Sprawuje opiekę nad młodzieżą mieszkającą w Bursie – bezpośrednio i za pośrednictwem podległych pracowników.
  3. Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie.
  4. Sprawuje nadzór pedagogiczny.
  5. Wydaje zarządzenia i decyzje.
  6. Wykonuje zadania wynikające z przepisów szczególnych.
  7. Wykonuje inne zadania wynikające z prawa oświatowego i statutu Bursy, a nie zastrzeżone dla innych organów.
 2. Dyrektor realizuje swoje zadania osobiście lub przekazuje do realizacji zastępcy dyrektora Bursy do spraw pedagogicznych lub innym pracownikom .
 3. Dyrektor może powołać pełnomocników do określonych zadań realizowanych w bursie.
 4. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
  1. Zatrudnienia i zwalniania pracowników.
  2. Przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych pracownikom.
  3. Występowania z wnioskiem w sprawach oznaczeń, nagród innych wyróżnień dla pracowników – po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.
  4. Ustalania zasad oraz wysokości opłat za korzystanie z posiłków w stołówce.
  5. Przyjmowania wychowanków do bursy poza okresem rekrutacji.
  6. Skreślania wychowanka z listy wychowanków. Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej.

§ 5

Zadania i kompetencje Rady Pedagogicznej

 1. Rada Pedagogiczna – zwana dalej Radą – jest kolegialnym organem Bursy.
 2. W skład Rady wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w Bursie.
 3. Przewodniczącym Rady jest dyrektor Bursy.
 4. Zebranie Rady przygotowuje i prowadzi dyrektor Bursy lub z jego upoważnienia – wicedyrektor.
 5. Zebrania Rady mogą być organizowane z inicjatywy:
  1. Dyrektora Bursy,
  2. Organu prowadzącego Bursę,
  3. Organu sprawdzającego nadzór pedagogiczny nad Bursą,
  4. Co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
 6. W zebraniach Rady mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego.
 7. Uczestnictwo członka Rady w zebraniu jest obowiązkowe. Nieobecność usprawiedliwia przewodniczący informując o tym Radę.
 8. Zebrania Rady są protokołowane przez członków Rady; protokolanta wyznacza przewodniczący za zgodą Rady.
 9. W protokole zebrania Rady zamieszcza się informacje o przebiegu zebrania i stanowisku Rady wobec omawianych spraw; odnotowuje się w nim wnioski, uchwały, wyniki głosowania itp.
 10. Wszystkie uchwały Rady są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
 11. Protokół z zebrania Rady musi być napisany w ciągu 7 dni, podpisany przez protokolanta oraz przewodniczącego obrad i niezwłocznie udostępniony członkom Rady do zapoznania się z jego treścią. Jeżeli nikt nie zgłosi poprawek do następnego zebrania Rady protokół uważa się za zatwierdzony.
 12. Jeżeli są zgłoszone poprawki zatwierdzenie protokołu następuje na kolejnym zebraniu, po wniesieniu ewentualnych poprawek.
 13. Członkowie Rady są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na zebraniu Rady, w szczególności tych które mogą naruszać dobro osobiste wychowanków, ich rodziców opiekunów oraz pracowników Bursy. Naruszanie tajemnicy zebrania Rady jest uważane za ciężkie naruszanie dyscypliny pracy.
 14. Kompetencje stanowiące Rady:
  1. Uchwalanie regulaminu swej działalności.
  2. Podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia wychowanków z listy wychowanków.
  3. Podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych.
  4. Zatwierdzanie planu pracy, planu mierzenia jakości i nadzoru pedagogicznego oraz planu wychowawczego Bursy.
  5. Uchwalanie statutu Bursy oraz wprowadzanie w nim zmian.
 15. Rada dwa razy w roku szkolnym przyjmuje do wiadomości wnioski dyrektora ze sprawozdania nadzoru pedagogicznego oraz informację o działalności bursy.

§ 6

Młodzieżowa Rada Bursy – Samorząd Wychowanków

 1. Najwyższą władzą samorządu jest Walne Zebranie mieszkańców Bursy a jego najwyższym przedstawicielstwem jest Młodzieżowa Rada Bursy.
 2. Młodzieżową Radę Bursy tworzą Przewodniczący i po 2 przedstawicieli każdej z grup wychowawczych.
 3. Młodzieżowa Rada Bursy (MBR) działa na terenie Bursy i poza nią, dla dobra ogółu jak i poszczególnych wychowanków.
 4. Organem reprezentującym MRB jest Zarząd Młodzieżowej Rady Bursy – zwany dalej Zarządem.
 5. W skład Zarządu wchodzą:
  • przewodniczący – wybrany w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich i tajnych,
  • zastępca przewodniczącego – powołany przez przewodniczącego,
  • 2 do 3 członków zarządu, powołanych przez przewodniczącego (np; sekretarz, skarbnik itp)
  • przewodniczący grup wychowawczych – wybrani przez te grupy.
 6. Zarząd współpracuje z Dyrekcją Bursy, Radą Pedagogiczną, pracownikami pedagogicznymi oraz pracownikami administracyjnymi i obsługowymi.
 7. Zasady działania młodzieżowej Rady Bursy określa regulamin opracowany przez Zarząd uchwalony przez radę i zatwierdzony przez dyrektora Bursy po pozytywnym zaopiniowaniu go przez Radę Pedagogiczną.
 8. Zmiany w regulaminie mogą następować w trybie przewidzianym dla jego ustalania lub na wniosek dyrektora zgodnie z uchwałą Rady Pedagogicznej.

ROZDZIAŁ IV ORGANIZACJA PRACY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ

§ 7

 1. Bursa realizuje swoje zadania opiekuńczo – wychowawcze w trakcie trwania nauki, z przerwą na okres dni ustawowo wolnych od zajęć szkolnych, ferii i świąt.
 2. W czasie dni ustawowo wolnych od zajęć szkolnych, ferii, sobót i niedziel wychowankowie mogą pozostawać na terenie bursy jedynie za zgodą dyrektora po uwzględnieniu opinii wychowawcy.

§ 8

 1. Praca opiekuńczo – wychowawcza prowadzona jest w sposób ciągły i dotyczy wszystkich aspektów pobytu wychowanków w placówce.
 2. Podstawową jednostką organizacyjną bursy jest grupa wychowawcza, którego liczbę określa organ prowadzący.
 3. Za całokształt pracy z grupą wychowawczą odpowiedzialny jest wychowawca grupy.
 4. Dopuszcza się za zgodą organu prowadzącego możliwość tworzenia grupy specjalnej, której liczebność wynosi do 20 wychowanków.

§ 9

 1. W Bursie działa Zespół Wychowawczy; zasady jego działania określa dyrektor zgodnie z odrębnymi przepisami i potrzebami wychowanków.
 2. W Bursie działa Zespół Wspierania Edukacji; zasady jego działania określa regulamin wprowadzony zarządzeniem dyrektora.
 3. W bursie działa koordynator do spraw bezpieczeństwa powołany przez dyrektora bursy, zasady jego działania określa dyrektor bursy.

§ 10

 1. Szczegółowe regulacje dotyczące Opieki i wychowania określa Regulamin Bursy.
 2. Regulamin wprowadza zarządzeniem dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

ROZDZIAŁ V PRACOWNICY I WOLONTARIUSZE

§ 11

 1. W Bursie zatrudnia się pracowników pedagogicznych oraz pracowników administracyjnych i obsługowych.
 2. Liczbę pracowników zatrudnionych w Bursie w danym roku szkolnym określa projekt organizacyjny - zatwierdzony przez organ prowadzący bursę.
 3. Do obowiązków pracowników Bursy należy przestrzeganie Statutu oraz ustaleń zawartych w Regulaminie Pracy Bursy, a także sumienne wywiązywanie się z zadań określonych w zakresie obowiązków.
 4. Czas pracy (rozkłady zajęć) oraz obowiązki pracowników ustala dyrektor Bursy.

§ 12

 1. W Bursie można zatrudniać wolontariuszy w celu rozwijania oferty i podnoszenia standardów pracy Bursy – zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Wolontariusze zatrudnieni w Bursie mają tworzone odpowiednie warunki do wykonywania zadań w tym mogą być bezpłatnie zakwaterowani.

§ 13

Obowiązki pracowników pedagogicznych

 1. Obowiązki pracowników pedagogicznych określa Karta Nauczyciela, Ustawa o systemie oświaty i niniejszy statut.
 2. Obowiązki są każdorazowo określane jako załącznik przy zawieraniu umowy o pracę. Obowiązki wychowawców związane ze specyfiką pełnionych dyżurów i funkcji określa regulamin.

§ 14

Obowiązki pracowników administracyjnych i obsługi

 1. Zakres obowiązków dla każdego stanowiska administracyjnego i obsługowego określony jest w zakresie czynności i odpowiedzialności obowiązującym w placówce.
 2. Obowiązki pracowników administracji i obsługi określa Kodeks Pracy, Ustawa o systemie oświaty i niniejszy statut.
 3. Obowiązki są każdorazowo określane jako załącznik przy zawieraniu umowy o pracę.

ROZDZIAŁ VI WYCHOWANKOWIE

§ 15

 1. O przyjęcie do bursy mogą ubiegać się uczniowie klas 7 i 8 szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych i słuchacze szkół policealnych w wieku do 24 lat.
 2. Rekrutacja odbywa się na podstawie zasad ustalonych przez organ prowadzący
 3. Uczeń, który nie został przyjęty do Bursy, może zwrócić się do dyrektora o ponowne rozpatrzenie sprawy.
 4. Do bursy nie są przyjmowani uczniowie, którym bursa nie może zabezpieczyć właściwych warunków opieki i wychowania.
 5. Wychowanek może być usunięty z Bursy w przypadku rażącego naruszenia obowiązków określonych w statucie, wielokrotnego naruszania zasad obowiązujących w bursie lub zaległości w opłatach przekraczających jeden miesiąc.

§ 16

Prawa i obowiązki wychowanków

 1. Wszyscy wychowankowie mają prawo do opieki wychowawczej i warunków pobytu w Bursie zapewniających higienę i bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie ich godności.
 2. Wychowankowie Bursy mają prawo do korzystania z miejsca w pokoju sypialnym, mebli, pościeli oraz ogólnych pomieszczeń Bursy, urządzeń i wszelkiego typu wyposażenia przeznaczonego dla młodzieży.
 3. Wychowankowie mają prawo i obowiązek korzystania z wyżywienia według obowiązujących w Bursie stawek.
 4. Wychowankowie mają możliwość korzystania z urządzeń, pomocy dydaktycznych bursy, świetlicy, pokoi cichej nauki, biblioteki, pomieszczeń i sprzętów sportowych i innych tworzonych dla bieżących potrzeb zgodnie z zapotrzebowaniami młodzieży i możliwościami finansowymi placówki.
 5. Wychowanek Bursy ma prawo i obowiązek wnosić własny wkład w organizację życia Bursy m.in. przez zgłoszenie własnych pomysłów i inicjatyw, sumienne wykorzystywanie prac samoobsługowych,oraz dyżurów w wyznaczonych pomieszczeniach.
 6. Wychowankowie mogą korzystać z pomocy wychowawców w rozwiązywaniu problemów osobistych oraz spraw dotyczących nauki i zamieszkania w Bursie.
 7. Wychowanek Bursy ma prawo uczestnictwa w działalności organów samorządowych Bursy.
 8. Wychowanek Bursy znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może w wyjątkowych wypadkach – po zasięgnięciu opinii wychowawcy lub zespołu wychowawczego – być zwolniony przez dyrektora bursy z części opłat za zakwaterowanie.
 9. Do obowiązków wychowanka Bursy należy w szczególności:
  1. Regularne uczestniczenie w zajęciach szkolnych; staranne i samodzielne wykonywanie zadanych prac w określonym rozkładem dnia czasie.
  2. Przestrzeganie statutu placówki oraz obowiązujących na jej terenie instrukcji i regulaminów.
  3. Przestrzeganie obowiązującego porządku dnia.
  4. Dbanie o właściwe użytkowanie mienia, pomieszczeń i sprzętów (używanie ich zgodnie z przeznaczeniem); za umyślne wyrządzone szkody wychowankowie ponoszą odpowiedzialność materialną.
  5. Utrzymywanie w porządku pokojów mieszkalnych, szaf, miejsc składowania żywności i naczyń; artykuły żywnościowe przechowywać tylko w miejscach do tego przeznaczonych.
  6. Zachowanie czystości i porządku w pomieszczeniach ogólnego użytku; utrzymywanie w czystości otoczenia bursy, regularnie porządkowanie wyznaczonych odcinków każdej grupy wychowawczej.
  7. Prezentowanie wysokiego poziomu kultury osobistej; odnoszenie się z szacunkiem do osób starszych i przełożonych; stosowanie się do obowiązujących zasad współżycia koleżeńskiego; przestrzeganie kultury języka i właściwego zachowania się w każdej sytuacji.
  8. Uregulowanie wszelkich powinności wg karty obiegowej w przypadku wykwaterowania się.

§ 17

Nagrody i kary

 1. W Bursie rozwija się postawy zgodnie z humanistycznym systemem wartości, służące rozwojowi osobistemu i społecznemu wychowanków. W szczególności promujemy postawy prospołeczne, obywatelskie i patriotyczne.
 2. Nagrody i kary wymierza, egzekwuje i anuluje wychowawca grupy lub dyrektor.
 3. Kary stosuje się kolejno w szczególnych przypadkach po zasięgnięciu opinii wychowawcy lub zespołu wychowawczego; dyrektor może zastosować kary z pominięciem ich kolejności.
 4. W szczególnych wypadkach po zasięgnięciu opinii wychowawcy lub zespołu wychowawczego lub za poręczeniem młodzieżowej Rady Bursy dyrektor może wstrzymać skreślenie z listy wychowanków. Poręczenie może być stosowane tylko raz w odniesieniu do danego wychowanka.
 5. Za przypadki postępowania szczególnie nagannego uznaje się: palenie tytoniu , zażywanie narkotyków w pomieszczeniach Bursy, zakłócanie ciszy nocnej, umożliwienie wejścia obcym po 22:00 na teren Bursy, wulgarne i aroganckie zachowanie się względem kolegów i pracowników, celowe niszczenie sprzętu.
 6. Za zachowania szczególnie wulgarne lub wybryki chuligańskie w tym spożywanie alkoholu, posiadanie lub zażywanie narkotyków, przemoc wobec młodszych kolegów dyrektor w uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną może skreślić z listy wychowanków z pominięciem innych kar.
 7. Wychowanek ma prawo odwołać się od zastosowanej kary do dyrektora Bursy. Decyzję o podtrzymaniu, anulowaniu lub zmianie kary podejmuje dyrektor po wysłuchaniu opinii wszystkich zainteresowanych, Młodzieżowej Rady Bursy i Rady Pedagogicznej.
 8. Wychowanek, w stosunku do którego zastosowano karę, odroczono lub zaniechano kary lub ten, który wszczął procedurę odwoławczą – korzysta z wszelkich praw i wykonuje obowiązki zapisane w Statucie Bursy.
 9. Szczegółowe zasady stosowania kar i nagród określa regulamin Bursy.

ROZDZIAŁ VII DOKUMENTACJA I FINANSE

§ 18

 1. Bursa prowadzi dokumentację dotyczącą pobytu wychowanków w szczególności:
  1. Księgę ewidencji wychowanków,
  2. Dzienniki zajęć,
  3. Księgę protokołów z zebrań Rady Pedagogicznej,
  4. Księgi raportów wychowawców nocnego i dziennego oraz dokumentacja elektroniczna.
 2. Pozostała dokumentacja prowadzona jest zgodnie z odrębnymi przepisami i zarządzeniami dyrektora Bursy.
 3. Dokumentację finansową prowadzi się zgodnie z odrębnymi przepisami.

ROZDZIAŁ VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 19

 1. Zmiany w statucie mogą być dokonywane na wniosek Dyrektora Bursy, Rady Pedagogicznej lub Młodzieżowej Rady Bursy i uchwalone przez Radę Pedagogiczną.
 2. W sprawach dotyczących młodzieży konieczne jest zasięgnięcie opinii Młodzieżowej Rady Bursy.
 3. Statut wchodzi w życie z dniem 1.12.2017.